AROW DATA DIODE

Jednosmerni visokopouzdani mrežni uređaj za zaštitu

AROW Data Diode

 

Somerdata AROW napredni pouzdani optički jednosmerni mrežni uređaj koji obezbeđuje brzu, pouzdanu jednosmernu barijeru između mreža različitog nivoa sigurnosti.

Somerdata AROW Data Diode omogućava da mreža sa visokim nivoom zaštite podataka primi podatke od manje bezbedne mreže sa velikom brzinom protoka i maksimalnim integritetom podataka dok istovremeno obezbeđuje da nijedan podatak ne može biti prenesen na mrežu nižeg nivoa zaštite.

Reduntantne putanje protoka, veze i izvori napajanja obezbeđuju da podaci uvek budu dostupni. Uređaj automatski prebacuje tok podataka na rezervne putanje protoka zadržavajući istu adresu ukoliko dođe do otkaza opreme ili mrežnih uređaja.Fizičko odvajanje podataka između mreže sa visokim stepenom bezbednosti i mreže sa nižim nivoom bezbednosti se održava korišćenjem nezavisnih putanja podataka povezanih samo jednomodnim jednosmernim optičkim linkovima.

Somerdata AROW je visoko dostupan sistem sa velikim propusnim opsegom koji obezbeđuje pouzdano slanje podataka u jednom pravcu.

AROW radi na principu jednosmernog toka podataka. Standardnom TCP/IP vezom prihvataju se podaci sa mreže nižeg nivoa zaštite. Na strani mreže sa visokim nivoom zaštite  prenos podataka se vrši  posebnom TCP/IP vezom. Sa veoma visokim stepenom pouzdanosti podaci sa mreže nižeg nivoa zaštite dolaze do mreže sa visokim nivoom zaštite preko jednosmernog optičkog linka velikog propusnog opsega i na taj način omogućujući potpunu Gigabitnu Eternet komunikaciju.

AROW sadrži lokalne  uređaje za upozoravanje te odvojene putanje za kontrolu i status protoka podataka tako da svaka strana ovog jedinstvenog mrežnog linka može da ostane nezavisna.

AROW je potpuno i jedinstveno hardversko rešenje koje u svom radu ne zavisi od računarskih platformi, operativnih sistema ili mrežnih interfejsa. Konfiguracija i puštanje u rad odvija se preko 10 standardizovanih okvira što uz  jednostavno povezivanje čine korišćenje ovog uređaja veoma jednostavnim, smanjujući mogućnosti pogrešnog povezivanja.

AROW  sadrži potpuno redundantna napajanja kao i odgovarajuća vizuelna i mrežna upozorenja kako bi se postiglo maksimalno moguće vreme pouzdanog i ispravnog rada sistema.

Softver za upravljanje mrežom je dostupan sa potpuno otvorenim izvornim  kodom  kako bi se omogućila jednostavna kriptovana kontrola za mrežne administratore, ili direktna veza za postojeće prethodno formatirane  TCP tokove podataka, gde AROW deluje kao jednosmerna zamka za bilo koji tok podataka.

Tipične primene: Zaštita podataka sa veoma visokim nivoom bezbednosti, sprečavanje skrivenih pokušaja krađe podataka (anti-phising), kontrola napada malicioznog softvera poput virusa trojanaca i drugih oblika napada, diskretan nadzor mreže, bezbedno praćenje i kontrola procesa prenosa podataka, napajanje zaštićene mreže preko nezavisnog izvora.